مدیریت تربیت بدنی- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/8 | 
نام سمت شماره تماس
مریم دژوان رئیس اداره ورزش بانوان ۰۲۱۸۶۰۷۲۶۹۹ - داخلی ۴۴۴۹
محمدرضا طاهری کارشناس مسئول اداره ورزش آقایان و (مسئول ورزش دانشگاهی دانشجویان و کارکنان ۰۲۱۸۶۰۷۲۶۹۹- داخلی ۴۴۴۹
حسین نظری کارشناس مسئول مسابقات مدیریت تربیت بدنی ۰۲۶۳۴۵۱۳۴۲۷-داخلی ۲۴۰۵
منیژه قاسمی مسئول ورزش بانوان دانشگاه خوارزمی کرج(کارکنان و دانشجویان) -مسئول مرکز مشاوره ورزشی و تندرستی دانشگاه خوارزمی کرج   ۰۲۶۳۴۵۱۳۴۲۷
مهدی زارعی نژاد کارشناس مسئول اداره آموزش ۰۲۶۳۴۵۱۳۴۲۷
فرشید کاظمی رییس اداره ورزش آقایان ۰۲۶۳۴۵۱۷۴۴۰ داخلی ۲۳۶۵
محمد شیرینی مسئول ورزش های رزمی و شرکت در مسابقات به عنوان مربی وسرپرست -مسئول امور عمومی خانه ورزش از مدیریت ۰۲۶۳۴۵۱۳۴۲۷- داخلی ۲۴۲۴
فریبا خزائی کارشناس مسابقات بانوان مدیریت تربیت بدنی ۰۲۶۳۴۵۱۳۴۲۷- داخلی ۲۵۰۴
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تربیت بدنی:
http://khu.ac.ir/find-70.26241.60969.fa.html
برگشت به اصل مطلب