منو های اصلی
Skip to Content

کوهپیمایی عمومی دانشجویان دختر روز پنجشنبه مورخ 20/8/95 به مقصد دریاچه هویروتار

کوهپیمایی عمومی دانشجویان دختر روز پنجشنبه مورخ 20/8/95 به مقصد دریاچه هویروتار به تعداد 40 نفر از ساعت30/6 صبح لغایت 15 به سرپرستی آقای شیرینی و راهنمایی آقای موسی الرضا بنفشه  برگزار شد.