منو های اصلی
Skip to Content

میزبانی دانشگاه خوارزمی در شانزدهمین دوره ی بازی های المپیک ویژه ی ایران

دانشگاه خوارزمی جمعه هفتم خرداد، پذیرای شانزدهمین دوره ی بازیهای المپیک ویژه ی ایران به میزبانی انجمن بهشتیان زمینی استان البرزبود.