مسابقات ورزشی درون دنشگاهی به مناسبت هفته خوابگاه ها

مدیریت تربیت بدنی به مناسبت هفته خوابگاه ها جشنواره ورزشی درون دانشگاهی برگزار می کند.

جدول زمان بندی ویژه دختران

جدول زمان بندی ویژه پسران