مرکز مشاوره

مرکز مشاوره ورزشی با ارائه خدمات زیر در خدمت شماست 
 1-گرفتن قد و وزن دقیق، بررسی میزان چربی بدن، میزان عضلات بدن، کمبود وزن یا اضافه وزن، مواد معدنی و پروتئین بدن و... توسط دستگاهbocalayzer   و ارائه برنامه ورزشی و میزان کالری مصرفی جهت کاهش یا افزایش وزن.
2-بررسی قوس های کف پایی جهت تشخیص کف پای نرمال از کف پای صاف یا گود و ارائه برنامه اصلاحی.
3-بررسی قوس های ستون فقرات و ارائه برنامه ورزشی جهت به حد نرمال رساندن قوس های بدنی.

 

محل مراجعه: طبقه همکف ساختمان اداری، خانه ورزش ، مرکز مشاوره ورزشی