حضور آقاي جوکار مدیر تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی در جلسه شوراي عالی ورزش وستاد سازماندهی امور جوانان استان البرز