منو های اصلی
Skip to Content

برگزاری مسابقه فوتسال نمادین دانشجویان تربیت بدنی و اساتید دانشکده تربیت بدنی یاد بود مرحوم دکترآیدین ظریفی در تاریخ 13/2/95

برگزاری مسابقه فوتسال نمادین دانشجویان تربیت بدنی و اساتید دانشکده تربیت بدنی یاد بود مرحوم دکترآیدین ظریفی در تاریخ 13/2/95