منو های اصلی
Skip to Content

برگزاری مسابقه فوتبال نیم چمن دانشجویان کرج به مناسبت هفته خوابگاه ها

برگزاری مسابقه فوتبال نیم چمن دانشجویان کرج  به مناسبت هفته خوابگاه ها            ( جام خلیج فارس ) درمدت ۱۰ روز انجام و نتایج به ترتیب ذیل کسب شد.

مقام اول :تربیت بدنی ۹۱

مقام دوم: تیم وحدت

مقام سوم: تیم تربیت بدنی ۹۳