منو های اصلی
Skip to Content

اولین جشنواره مسابقات ورزشی شنا کارکنان (بانوان )دانشگاههای منطقه یک کشور


مسابقات شنا کارکنان خانم دانشگاههای منطقه یک کشور روز شنبه مورخ 95/11/9 به میزبانی دانشگاه خوارزمی برگزار گردید ونتایج ذیل در بخش تیمی وانفرادی کسب گردید.

در بخش تیمی:

مقام اول دانشگاه علم وصنعت

مقام دوم دانشگاه شهید رجایی

مقام سوم دانشگاه صنعتی شریف


در بخش انفرادی با رده بندی سنی دانشگاه خوارزمی موفق به  کسب مقام های ذیل گردید.

1. اعظم احمدی مقام اول گروه سنی A

2. رویا زاهدی مقام اول گروه سنی C

3. مریم دژوان مقام دوم گروه سنی C


در بخش تیمی گروه سنی Cخانم ها مریم دژوان و رویا زاهدی موفق به کسب مقام دوم گردیدند.