منو های اصلی
Skip to Content

اجرای برنامه کوهپیمایی عمومی دانشجویان دختر کرج به مقصد عظیمیه

در تاریخ 24/1/95تعداد 35 دانشجو به سرپرستی آقای عباس نژاد این مسیر را طی کردند

                                                                                                    مدیریت تربیت بدنی