اماکن ورزشی اماکن ورزشی

اماکن ورزشی

پیست دوچرخه سواری- خواهران ( واحد کرج )

زمین ورزشی دانشگاه خوارزمی ( واحد کرج )

سالن چند منظوره  شهید مفتح  دانشگاه خوارزمی ( واحد تهران)

سالن رزمی  خواهران ( سالن انرژی )

سالن شهید عیدی زاده دانشگاه خوارزمی ( واحد کرج )

سالن نشاط  دانشگاه خوارزمی ( واحد کرج )

استخر بزرگ دانشگاه خوارزمی ( واحد کرج )

ایستگاه تندرستی  خوابگاه خواهران ( واحد کرج )

پیست  دو و میدانی  دانشگاه خوارزمی ( واحد کرج )

زمین چمن طبیعی دانشگاه خوارزمی ( واحد کرج )

زمین فوتبال ساحلی دانشگاه خوارزمی ( واحد کرج )

زمین والیبال ساحلی برادران ( واحد کرج )

زمین والیبال ساحلی خواهران  ( واحد کرج )

سالن ایروبیک  خواهران ( سالن تن آرا )

سالن بدنسازی برادران دانشگاه خوارزمی ( واحد کرج )

سالن بدن سازی خواهران ( سالن اکسیژن )

سالن تندرستی  دانشگاه خوارزمی ( واحد کرج )

سالن تنیس روی میز خواهران ( سالن کوشا ) 

مجموعه ورزشی پهلوانان  دانشگاه خوارزمی ( واحد کرج )